تاما واردکننده و پخش کننده مواد پروتئینی 26405552-021 پنج خط

آیا با رفع تحریمها سایه رکود از تجارت و صنعت ایران رخت بر میبندد؟

با انجام تعهدات ایران در راستای اجرای برجام، توپ در زمین غربیها برای رفع تحریمهای ایران افتاده است. اما آیا با رفع تحریم رکود از کشور رخت بر میبندد؟؟؟ در دو سال گذشته با پدیده ای بنام تور کود(تورم+ رکود) در ایران مواجه بودیم. اصولاً جریان تورم و رکود مخالف هم حرکت میکنند به این معنا که هرگاه تورم در اقتصادی زیاد شود رکود کم میشود و هرگاه رکود زیاد شود تورم کاهش میابد. اما در اقتصاد غیر قابل پیشبینی ایران اتفاق کم سابقه ای افتاده بود که تورم و رکود همراستا شده بوند. هم تورم سر به فلک کشید و هم رکود کم سابقه ای بر اقتصاد ایران قفل زده بود. اما انتخاب دولت تدبیر و امید از بین تورم و رکود، مهار تورم بود که تا به امروز تا حدودی به اهداف خود رسیده است. اما مرحله بعدی و مهمتر که از نظر اینجانب سخت تر نیز هست از بین بردن رکود است که این موضوع با اجرایی شدن برجام کلید خورده است.

در بازار مواد پروتئینی اما هنوز نشانه ای از رفع رکود وجود ندارد و همچنان امیدوار فردایی بهتر هستیم.

امیدوارم روزهای پایانی سال 94 و سال 95 سال شکوفایی اقتصاد ایرانی باشد.