قیمت امروز گوشت – یکشنبه 5 شهریور 1402

گوسفندی خورشتی بی استخوان510,000
گوسفندی راسته با استخوان310,000
گوسفندی راسته بی استخوان340,000
گوسفندی ران پاک کرده با استخوان480,000
گوسفندی ران کامل ممتاز390,000
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند285,000
کف دست با ماهیچه گوسفند390,000
کف دست بدون ماهیچه گوسفند300,000
قلوه گاه با استخوان گوسفند0
قلوه گاه بی استخوان گوسفند240,000
گردن گوسفند265,000
ماهیچه گوسفند345,000
ماهیچه پلویی گوسفند0
دمبالیچه گوسفند0
گوسفندی خورشتی479,000
گوساله خورشتی0
راسته پاک کرده گوساله502,000
ران گوساله483,000
دمبالیچه گوساله316,000
سردست پاک کرده گوساله480,000
شقه گوساله0
قلوه گاه گوساله367,000
گردن گوساله461,000
قلم گوساله37,000
ماهیچه گوساله480,000
چرخکرده مخلوط310,000
دمبالچه گوسفندی0
چرخکره گوساله225,000
گوسفندی نیم شقه سردست266,000
گوسفندی نیم شقه ران273,000
سردست گوسفندی بدون ماهیچه266,000
گوسفندی شقه – لاشه270,000
گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی0
کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی300,000
کله پاچه گوسفندی نیم دست بسته بندی195,000
کله پاچه گوسفندی ربع دست بسته بندی70,000
کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی80,000
پاچه گوسفندی 6 عددی بسته بندی105,000
پاچه گوسفند 4 عددی بسته بندی80,000
زبان گوسفندی هرعدد35,000
زبان گوسفند 3 عددی بسته بندی200,000
مغز گوسفند 3 عددی بسته بندی170,000
سیراب و شیردان گوسفند یک دست کامل بسته بندی65,000
دل و جگر گوسفندی دست کامل145,000
جگر سفید گوسفندی هر عدد28,000
جگر سیاه گوسفندی510,000
دل و قلوه گوسفندی510,000
سیراب و شیردان گوساله70,000
پاچه گوساله هر کیلو بسته بندی46,000
پاچه گوساله هر عدد بسته بندی85,000
مغز گوساله هر عدد بسته بندی115,000
زبان گوساله بدون حلقوم290,000
دل و قلوه گوساله340,000
جگر سیاه گوساله340,000
دنبه280,000
گوساله – ران گوساله منجمد داخلی173,000
گوساله -سردست گوساله منجمد داخلی168,000
گوسفندی – ران کامل گوسفندی منجمد داخلی175,000
گوسفندی – کف دست کامل گوسفندی منجمد راخلی143,000
گوسفندی – سردست گوسفندی منجمد داخلی163,000
گوسفندی – گردن گوسفندی با استخوان منجمد داخلی153,000
گوسفندی – قلوه گاه گوسفندی بی استخوان منجمد داخلی148,000
گوشت چرخکرده مخلوط منجمد142,000
گوشت چرخکرده مخلوط منجمد0
گوسفندی- راسته با استخوان منجمد داخلی158,000
دام زنده199,000
گوساله – قلوه گاه منجمد گوساله داخلی130,000
گوسفندی – راسته با استخوان وارداتی135,000
گوسفندی – ران پاک کرده گوسفندی با استخوان وارداتی172,000
گوسفندی – سردست با ماهیچه وارداتی128,000
گوسفندی – قلوه گاه با استخوان وارداتی107,000
گوسفندی – قلوه گاه بی استخوان وارداتی115,000
گوسفندی – گردن وارداتی130,000
گوسفندی – ماهیچه وارداتی176,000
گوسفندی – کف دست با ماهیچه وارداتی154,000
گوسفندی – کف دست بدون ماهیچه وارداتی150,000
گوسفندی -شقه – لاشه گوسفندی وارداتی180,000
گوساله -ران منجمد برزیلی220,000
گوساله – سردست منجمد برزیلی167,000
گوسفندی -راسته با استخوان منجم برزیلی158,000
گوسفندی – ران کامل منجمد وارداتی بره برزیلی173,000
گوسفندی – قلوه گاه بدون استخوا منجمد برزیلی130,000
گوسفندی – گردن با استخوان منجمد برزیلی155,000
گوسفندی – کف دست کامل منجمد وارداتی برزیلی136,000
گوساله فیله پاک کرده563,000
گوسفندی سرسینه47,000
گوساله سرسینه52,000
گوسفندی نیم شقه سردست وارداتی120,000
گوسفندی نیم شقه ران وارداتی132,000
پیمایش به بالا