قیمت گوشت امروز – یکشنبه 12 شهریور

گوسفندی خورشتی بی استخوان

510,000

گوسفندی راسته با استخوان

310,000

گوسفندی راسته بی استخوان

340,000

گوسفندی ران پاک کرده با استخوان

480,000

گوسفندی ران کامل ممتاز

390,000

سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند

282,000

کف دست با ماهیچه گوسفند

345,000

کف دست بدون ماهیچه گوسفند

300,000

قلوه گاه با استخوان گوسفند

0

قلوه گاه بی استخوان گوسفند

235,000

گردن گوسفند

265,000

ماهیچه گوسفند

345,000

ماهیچه پلویی گوسفند

0

دمبالیچه گوسفند

0

گوسفندی خورشتی

479,000

گوساله خورشتی

0

راسته پاک کرده گوساله

538,000

ران گوساله

521,000

دمبالیچه گوساله

340,000

سردست پاک کرده گوساله

520,000

شقه گوساله

0

قلوه گاه گوساله

396,000

گردن گوساله

498,000

قلم گوساله

39,500

ماهیچه گوساله

518,000

چرخکرده مخلوط

335,000

دمبالچه گوسفندی

0

چرخکره گوساله

225,000

گوسفندی نیم شقه سردست

266,000

گوسفندی نیم شقه ران

273,000

سردست گوسفندی بدون ماهیچه

266,000

گوسفندی شقه – لاشه

270,000

گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی

0

کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی

320,000

کله پاچه گوسفندی نیم دست بسته بندی

210,000

کله پاچه گوسفندی ربع دست بسته بندی

75,000

کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی

80,000

پاچه گوسفندی 6 عددی بسته بندی

105,000

پاچه گوسفند 4 عددی بسته بندی

80,000

زبان گوسفندی هرعدد

35,000

زبان گوسفند 3 عددی بسته بندی

200,000

مغز گوسفند 3 عددی بسته بندی

175,000

سیراب و شیردان گوسفند یک دست کامل بسته بندی

70,000

دل و جگر گوسفندی دست کامل

145,000

جگر سفید گوسفندی هر عدد

28,000

جگر سیاه گوسفندی

530,000

دل و قلوه گوسفندی

530,000

سیراب و شیردان گوساله

75,000

پاچه گوساله هر کیلو بسته بندی

46,000

پاچه گوساله هر عدد بسته بندی

85,000

مغز گوساله هر عدد بسته بندی

115,000

زبان گوساله بدون حلقوم

340,000

دل و قلوه گوساله

420,000

جگر سیاه گوساله

420,000

دنبه

280,000

گوساله – ران گوساله منجمد داخلی

173,000

گوساله -سردست گوساله منجمد داخلی

168,000

گوسفندی – ران کامل گوسفندی منجمد داخلی

175,000

گوسفندی – کف دست کامل گوسفندی منجمد راخلی

143,000

گوسفندی – سردست گوسفندی منجمد داخلی

163,000

گوسفندی – گردن گوسفندی با استخوان منجمد داخلی

153,000

گوسفندی – قلوه گاه گوسفندی بی استخوان منجمد داخلی

148,000

گوشت چرخکرده مخلوط منجمد

142,000

گوشت چرخکرده مخلوط منجمد

0

گوسفندی- راسته با استخوان منجمد داخلی

158,000

دام زنده

199,000

گوساله – قلوه گاه منجمد گوساله داخلی

130,000

گوسفندی – راسته با استخوان وارداتی

135,000

گوسفندی – ران پاک کرده گوسفندی با استخوان وارداتی

172,000

گوسفندی – سردست با ماهیچه وارداتی

128,000

گوسفندی – قلوه گاه با استخوان وارداتی

107,000

گوسفندی – قلوه گاه بی استخوان وارداتی

115,000

گوسفندی – گردن وارداتی

130,000

گوسفندی – ماهیچه وارداتی

176,000

گوسفندی – کف دست با ماهیچه وارداتی

154,000

گوسفندی – کف دست بدون ماهیچه وارداتی

150,000

گوسفندی -شقه – لاشه گوسفندی وارداتی

180,000

گوساله -ران منجمد برزیلی

220,000

گوساله – سردست منجمد برزیلی

167,000

گوسفندی -راسته با استخوان منجم برزیلی

158,000

گوسفندی – ران کامل منجمد وارداتی بره برزیلی

173,000

گوسفندی – قلوه گاه بدون استخوا منجمد برزیلی

130,000

گوسفندی – گردن با استخوان منجمد برزیلی

155,000

گوسفندی – کف دست کامل منجمد وارداتی برزیلی

136,000

گوساله فیله پاک کرده

608,000

گوسفندی سرسینه

47,000

گوساله سرسینه

52,000

گوسفندی نیم شقه سردست وارداتی

120,000

گوسفندی نیم شقه ران وارداتی

132,000

گوسفندی – مخلوط

320,000

پیمایش به بالا